Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk 21 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B s minimální praxi 3 let. Vůz bude pronajmut po předložení dvou dokladů totožnosti (Občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Obytný vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu. Další řidiči musí splňovat stejná kritéria jako nájemce.

Předání a vrácení vozidla

Vůz se předává čistý. Má plně natankovanou nádrž PHM, stejně tak se i vrací. Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30.000,- kč ( hotově v den zapůjčení nebo bankovním převodem nejpozději 3 dny před vyzvednutím karavanů-platební karty NEPŘIJÍMÁME) na případné škody nekryté havarijním pojištěním, silné či neodstranitelné znečištění a poškození interiéru a exteriéru karavanu. Vodu a plyn před vrácením nájemce nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 1.000,- kč za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 60 minut a je třeba s tím počítat. Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává od 9 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 17 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí - pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Jako jediná půjčovna nabízíme předání obytného auta o den dříve v 17hod (za poplatek 1.000,-Kč) a vrácení obytného vozu o den později mezi 9-10hod (za poplatek 1.000,-Kč) a to pouze po předchozí telefonické domluvě.

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, výjimku tvoří Moldavsko, Bělorusko, Rusko a Ukrajina. Vozy jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000,- Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození pouze čelního skla se spoluúčast nájemce nevyžaduje. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 10 pracovních dnů.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem smlouvu o rezervaci termínu nájmu s informacemi k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30% celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce poštou k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného je povinen nájemce zaplatit nejpozději 30 dnů před převzetím obytného vozu. Kauci 30.000,- kč zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 3 pracovní dny před převzetím vozu nebo v hotovosti při převzetí vozu. Servisní poplatek 1.500,- Kč zaplatí nájemce v hotovosti při převzetí vozu, nad 7 dní se servisní poplatek neúčtuje. Doplatek za nadlimitní počet ujetých km (účtuje se pouze při pronájmu na 3 dny) zaplatí nájemce při vrácení vozů. V ceně je již zahrnut pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní poplatek až 10.000,- Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní poplatek až 5.000,- Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad (protokol) o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě poruchy kontaktujte Fiat Camper Assistance-volání bez poplatků- 0080034281111.Tato služba je Vám k dispozici ve 13 jazicích, 44 zemích, 24 hod. deně a 365 dní v roce. 

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 20 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 60 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 30 až 60 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 80 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 15 až 30 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 14 a méně dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.